ด้วยนามของพระเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตา ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความกรุณอย่างที่สุด
ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระเจ้า

บทความภาษาไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

God (English)

Contact Prayers (English)

Hadith (English)


ความสุขเกิดจากการยอมตนเพื่อพระเจ้า


International Community of Submitters / Masjid Tucson
The world wide community of those who Submit to God Alone and advocate the worship of God Alone
All Praise Be To God!
Email: info@masjidtucson.org